Tjenesten


Denne applikasjonen kan brukes som et hjelpemiddel i føring av kjørebok. Dette gjøres ved at BilBuddy logger distansen mellom to punkter ved at du som bruker starter og stopper dine turer.

Denne applikasjonen er gratis å bruke i prøveperioden.

BilBuddy applikasjonen er ment som en datafangstmodul til webtjenesten BilBuddy.no. På BilBuddy.no vil det være enkelt å adressere turene ved å for eksempel; Legge til ekstra passasjer, formål og kunde, dårlig vei, bompenger og parkering med mer.

Ved å aktivisere webtjenesten, vil hele prosessen ved føring av kjørebok via BilBuddy applikasjonen/web automatiseres og det vil være nok at du som bruker starter og stopper dine turer.

Produktet BilBuddy.no (webtjenesten) består av en database for innsamling av egne data via BilBuddy applikasjonen, en mulighet til å legge inn egne kunder og formål (personalisering av tjenesten), mulighet til å adressere dine turer med bla. bompenger og parkering, mulighet for å legge inn turer manuelt dersom man har glemt å bruke BilBuddy applikasjonen, samt mulighet til å skrive ut og eksportere kjøreboken.

For å starte webtjenesten må man legge inn eget mobilnummer og trykke registrer. Du vil da motta en engangskode for å verifisere at telefonen er din. Når dette er gjort vil vi sende deg et midlertidig passord, som du selv kan endre i webtjenesten. Ditt telefonnummer er ditt brukernavn. Trykk så på linken (i app) for å koble til webtjenesten.

Alle nye brukere får full tilgang til alle tilleggstjenester den første måneden i en gratis prøveperiode. Etter dette kan du aktivere et abonnement i webtjenesten for å fortsatt benytte tjenesten. Et slikt abonnement koster kr. 119,- + MVA per måned.

Dersom du har spørsmål rundt tjenesten, kan du nå oss på post@BilBuddy.no.

Mislighold fra Selgers side og ansvarsbegrensningBilBuddy.no og BilBuddy applikasjonen er et varemerke som eies av BilBuddy AS. BilBuddy AS som står ansvarlig for driften av denne tjenesten tilstreber at de leverte tjenestene skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet. BilBuddy AS og BilBuddy AS sine underleverandører kan imidlertid ikke garantere for 100% oppetid eller tilgjengelighet i form av oppdatering av informasjon, og kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller økonomisk tap, herunder indirekte tap, som Kunden måtte bli påført som følge av eventuell nedetid, enten dette skyldes feil hos BilBuddy AS eller underleverandører.

BilBuddy AS kan ikke stilles ansvarlig for direkte eller indirekte tap forårsaket av tredjepart eller BilBuddy AS sine samarbeidspartnere. Selger er heller ikke ansvarlig for nedetid utover bestemmelser i denne avtalen.

Kunden er selv ansvarlig for at alle opplysninger som skal fylles ut for bruk av BilBuddy.no er fullstendige og riktige. Kunden er også ansvarlig for bruken av kjørebøkene som genereres fra BilBuddy.no (webtjenesten) i sine regnskaper. BilBuddy AS har gjennom grundig evalueringsarbeid utviklet et system som vi mener tilfredsstiller de formelle krav som myndighetene stiller til en kjørebok. BilBuddy AS kan imidlertid ikke holdes erstatningsansvarlig for det tilfelle at skattemyndighetene i en konkret sak kommer til at kjøreboken ikke tilfredsstiller de formelle kravene.

BilBuddy AS er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved registreringen som skyldes enten at GPS-enheten ikke mottar tilstrekkelig satellittdata eller at kjøretøyet befinner seg utenfor GPS-nettets dekningsområdet.

BilBuddy AS er heller ikke ansvarlig for tap som skyldes eksterne forhold som f.eks. naturkatastrofer, streik, lockout eller offentlige myndigheters pålegg eller inngrep. BilBuddy AS sitt økonomiske ansvar etter denne avtale er begrenset til det til enhver tid gjenstående innbetalte forskudd for angjeldende avtaleperiode.

Privacy Policy - PersonvernDet er kun den registrerte bruker som får tilgang til den registrerte BilBuddy.no konto. Kunden og bruker er selv ansvarlig for at brukernavn og passord som gir tilgang til BilBuddy- konto, er utilgjengelig for andre.

Informasjon om kunden som er hentet inn av selger i forbindelse med denne avtale, vil til enhver tid bli behandlet etter gjeldende lover og regler for behandling av slike opplysninger. Personopplysninger blir brukt av BilBuddy AS til å administrerer kundeforholdet, gjennomføring av leveranse av tjenesten og fakturering. BilBuddy AS har også rett til å informere BilBuddy-abonnenter om andre produkter i regi av BilBuddy AS eller i regi av BilBuddy AS sine samarbeidspartnere.

Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret på deg som kunde hos BilBuddy. Ved henvendelse til BilBuddy AS vil Kunden få opplysninger om det som er registrert og hva disse personopplysningene brukes til.

Det tas forbehold om at BilBuddy AS vil kunne være forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter i samsvar med pålegg fra offentlige myndigheter om slik utlevering.

Bruk av posisjon


BilBuddy applikasjonen behøver tilgang til din posisjon. Dine posisjonsdata benyttes kun for å beregne kjørt distanse, samt for å registere når du passerer bomstasjoner.

Tilgang til posisjon i bagrunnen er nødvendig for å registrere turen korrekt når du kjører. Din posisjon registreres kun i bakgrunnen når du kjører, mellom "start tur" og "stopp tur", samt ved innlogging for å vise posisjon på kartet. Du må selv gi tilgang til posisjonen, ved installering av applikasjonen eller på forespørsel i denne.

Tvister


Denne avtalen er i sin helhet underlagt norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen og rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 1 måned, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelige norske domstoler. Partene vedtar Follo og Nordre Østfold Tingrett som verneting.

Registrer